Decàleg de conclusions de les II JORNADES “CAP A UNA ESCOLA PLURILINGÜE”

Castelló 5-6-7 de juny de 2012.
 
De les diferents ponències i debats, destaquem algunes idees clau que poden servir com a resum de les Jornades i, alhora, com a punt de partida per a posteriors edicions.
 
Concepcions errònies sobre multilingüisme

 • Cal seguir difonent la idea que allò més habitual socialment és el multilingüisme i no el monolingüisme i que el multilingüisme és un aspecte important de la diversitat social i escolar.
 • Encara és molt necessari introduir als Claustres i a les aules la reflexió sociolingüística sobre el desequilibri d’estatus de les diferents llengües del nostre entorn. 
 • El multilingüisme no és només una qüestió de quantitat (nombre de llengües en què hom és competent), sinó de qualitat (la interacció entre les distintes llengües que practica el parlant augmenta la seua competència en totes elles). 

 
Els avantatges del bilingüisme productiu
 

 • Cada vegada són més clars els avantatges del bilingüisme sobre el monolingüisme: les persones bilingües mostren una millor execució que les monolingües en tasques de control cognitiu que exigeixen un canvi de tasca. Per tant, les capacitats dels bilingües per arribar al multilingüisme que la societat demana són clares.

 

 • L’aprenentatge de l’anglès com a L3 es beneficia de les competències adquirides pels bilingües productius. Això ens porta de nou a valorar l’aprenentatge primerenc del valencià, a més del castellà, en tots els escolars valencians, sense distinció.

 
Propostes de pràctiques docents que promouen el multilingüisme

 • Cal defugir posicions encarcarades de separació artificial entre l’anglès, el valencià i el castellà, que són llengües presents en l’entorn de l’escola, i establir les relacions existents entre elles, així com encarar amb propostes d’integració l’ensenyament de totes les llengües del curriculum.

 

 • Valorem com a molt interessant la proposta dels “Relats de vida lingüística” per la possibilitat d’aplicació didàctica. El coneixement i reconeixement de la pròpia història i de la dels altres ofereix una nova perspectiva sobre les llengües a l’aula i a l’entorn social, de la qual es beneficien els mestres i l’alumnat. És un bon punt de partida per a treballar les actituds i els valors relacionats amb la diversitat lingüística.

 

 • Cal un enfocament multilingüe en els processos d’ensenyament-aprenentatge de totes les llengües. Dit d’una altra manera: Quan aprenem-ensenyem una llengua a classe, no podem deixar les altres llengües al passadís. Allò que ja sabem en una llengua afavoreix (no dificulta) l’aprenentatge en una altra.

 

 • La convivència de llengües a l’aula ha d’estar ben planificada i cal estructurar adequadament l’ús de cadascuna d’elles; per exemple: en els racons d’E. Infantil o en les tasques concretes de pràctica de llengua que plantegem a l’alumnat.

 
 
La formació del professorat
 

 • La competència multilingüe és un procés molt complex i dinàmic, per a la gestió i organització del qual, segurament, cal incrementar la formació dels mestres, la consciència d’aquesta complexitat i les eines per a abordar-la en l’aula.

 

 • Caldria crear espais per compartir experiències, plantejar dubtes, propostes de treball, etc., per part de les institucions implicades en la formació en l’àmbit de l’ensenyament de les llengües. Aquesta formació podria estar coordinada des de la UEM, o des del Departament d’Educació.

 
La planificació lingüística a les escoles
 

 • Cal evitar la xenofília i l’etnofòbia en el disseny dels plans de promoció multilingüe, així com el monolingüisme en anglès.  

 

 • L’ensenyament multilingüe no ha d’ignorar mai el bagatge lingüístic dels aprenents i els contextos socials, culturals, sociolingüístics i psicolingüístics en què es donen les situacions d’aprenentatge. Per tant, qualsevol model lingüístic d’escola ha de tindre en compte totes estes perspectives, i no mai dissenyar plans que les ignoren. 
 
Declaració de rebuig al nou esborrany de decret d’educació
 
Des de la comunitat científica i des de les entitats socials que recolzen una escola de qualitat hem d’expressar el nostre rebuig a l’esborrany de decret que la conselleria d’educació prepara per al curs pròxim, que no contempla les necessitats de l’escola per a fer ciutadans multilingües que desenvolupen les seues llengües de forma efectiva i en consonància amb l’entorn social. L’aprenentatge de l’anglès, tan fomentat des de Conselleria, no serà igual d’efectiu si abans no es garanteix un bilingüisme productiu (valencià-castellà) en l’alumnat.
 
34 entitats i institucions, entre les quals es troben Escola Valenciana, les 5 universitats públiques valencianes, la UEM-UJI i UEM-UA, els sindicats, l’Associació d’Inspectors de l’Ensenyament del País Valencià (ADIDEPV), la FAPA Gonçal Anaia i moltes altres, han signat un document conjunt amb 9 punts per incorporar canvis bàsics a l’esborrany de Decret. Cap d’aquests punts ha estat incorporat al nou esborrany. Amb aquesta decisió, les autoritats educatives valencianes ignoren les recomanacions dels organismes i les entitats que promouen un bon model d’escola, en el qual l’ensenyament de les tres llengües (valencià-castellà-anglès) s’ha de dissenyar d’acord amb els estudis i l’experiència de l’ensenyament de les llengües en el nostre territori.
 

 
 Aprofitem per recordar-vos que tenim oberta una campanya de recollida de signatures de rebuig a l'actual esborrany de Decret de plurilingüisme, que entrarà en vigor el curs vinent, si no aconseguim aturar-lo. Podeu informar-vos-en ací:
http://www.escolavalenciana.com/categorias/index/482